Pure Rhymes

Words that have identical vowel-based rhyme sounds in the tonic syllable. Moreover, that tonic syllable must start with a different consonantal sound.

There are no pure rhymes for "Nabokov".

End Rhymes – 32 rhymes

Words that have a pure rhyme on their last syllable only.

Zyuganov
  Zyuganov
   salve
    suave
     lav
      Dov
       Slav
        improv
         mazel tov
          Krakow
           Vaclav
            Sakharov
             Goncharov
              Andropov
               Kasparov
                Vaclav
                 Chekhov
                  Karpov
                   Rostov
                    Pavlov
                     Kalashnikov
                      Asimov
                       Asimov
                        Kasparov
                         Glazunov
                          Ivanov
                           Kirov
                            Zhivkov
                             Baryshnikov
                              Godunov
                               Yugoslav
                                Ustinov

                                 Near Rhymes – 7 rhymes

                                 Words that "almost" rhyme on the vowel-based rhyme sound of the stressed syllable like: be/eat or maybe/shapely.

                                 Vaclav
                                  Pavlov
                                   Kalashnikov
                                    Asimov
                                     Asimov
                                      Kasparov
                                       Glazunov

                                        Mosaic Rhymes

                                        Rhymes made up of more than one word. For instance, "jealous" and "tell us" or "shaky" and "make me."

                                        There are no mosaic rhymes for "Nabokov".